نصب برنامه روی android virtual divice

وارد محل نصب sdk شوید وپوشه platform-tools پیدا کنید shift پایین نگه داشته و روی پوشه راست کلیک کنید و گزینه open command windows here انتخاب کنید ADB install MyApp.apk تایپ کنید و به جای MyApp.apk نام نرم افزار خود…