ذخیره ارایه در یک فیلد

گاهی لازم میشه که ارایه به رشته تبدیل کرد و در دیتا بیس ثبت کرد حالا راه حل implode(آرایه , جدا کننده ); -------------------------------- <?php $arr = array('Hello','World!','Beautiful','Day!'); echo implode(" ",$arr); ?> -------------------------------- Hello World! Beautiful Day! -------------------------------- explode(آرایه, جدا…